Gap Jeans Denim Mini Skirt, Size 2

  • $8.50
  • Save $23


Length: 11.5”